سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › سهراب سلیمی

تاریخ و محل تولد :1329 - مشهد

تخصص : کارگردان - بازیگر - مدرس

تحصیلاتکارشناسی کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنرهای دراماتیک؛١٣۵٧ دریافت نشان ‏درجه یک هنری معادل درجه دکترا توسط شورای عالی ارزشیابی وزارت ارشاد؛1382‏