سایت موقت


انجمن ها » انجمن نمایشگران حرکت خانه تئاتر

۲۹ مرداد ۱۳۹۲
[مشاهده لیست اعضای انجمن]

هیات مدیره انجمن نمایشگران حرکت 

علی علیایی نژاد: رئیس هیات مدیره انجمن 

علی براتی: نایب رئیس هیات مدیره

قلی امانی: عضو هیات مدیره (امور اداری)

الناز تاریخی: عضو هیات مدیره (روابط عمومی)

اصغر فریدی ماسوله: عضو هیات مدیره (مشاور امور هنری)

 علی البدل اول:سروش کریمی نژاد

علی البدل دوم:علی گودینی 

داود اسدالهی: بازرس اصلی

بهزاد ابراهیمی: بازرس علی البدل

آیین نامه انجمن نمایشگران حرکت 


شرایط عضویت انجمن نمایشگران حرکت خانه¬تئاتر
ماده 1)
انواع عضویت : عضویت در انجمن بر دو نوع است : پیوسته و وابسته عضویت منوط به پذیرش اساسنامه خانه¬ی تئاتر و آیین¬نامه انجمن نمایشگران حرکت است .

ماده 2)
شرایط عضویت پیوسته : افرادی می¬توانند از اعضای پیوسته باشند که لیسانس هنری با حداقل 5 سال سابقه کار مستمر و حداقل 6 کار صحنه¬ای باشد ، لیسانس غیر هنری با حداقل 6 سال سابقه کار مستمر و حداقل 7 کار صحنه¬ای باشد ، افرادی که دارای دیپلم هستند با 8 سال کار و حضور در 7 کار صحنه¬ای می¬توانند از اعضای پیوسته باشند .
تبصره 1) شرایط عضویت پیشکسوت : کلیه اعضای پیشکسوت که دارای 30 سال سابقه هنری و تدریس حرکت را دارند عضویت آنها پیوسته می¬باشند .

ماده 3)
شرایط عضویت وابسته : افرادی می¬توانند از اعضای وابسته به شمار آیند که دارای لیسانس هنری با 3 سال سابقه کاری و حداقل 4 کار صحنه¬ای باشند و افرادی که دارای دیپلم هستند با 4 سال سابقه کار مستمر و حضور در 6 کار صحنه¬ای می-توانند از اعضا وابسته باشند .
1-    تقاضای عضویت در انجمن مستقیما به هیأت مدیره انجمن ارائه می¬گردد .
2-    برای هر یک از اعضا پس از ارائه مدارک لازم برای عضویت کارت شناسایی عکس¬دار حاوی نام و نام خانوادگی وی با قید نوع عضویت و شماره عضویت صادر خواهد شد .

آیین نامه تجدیدنظر شده‌ی درجه بندی هنرمندان تئاتر
طراحان حرکت و مجریان حرکت

تعاریف:
نمایش حرفه‌ای: نمایش هایی است که برخورداراز عوامل حرفه‌ای بوده و حداقل پانزده اجرا روی صحنه رفته باشد.

نمایش حرکت: نمایش هایی است که بر مبنای حرکت طراحی و اجرا می شوند و بیشتر جنبه دیداری دارند.

فعالیت مستمر: عبارت است از حضور موثر در پروژه های نمایشی حداقل هر 2 سال یکبار
درجه بندی مجریان حرکت:
گروه اول : 20 سال فعالیت مستمر و اجرای حرکات در 25 نمایش حرفه‌ای
گروه دوم : 17 سال فعالیت مستمر واجرای حرکات در 22 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه سوم: 14 سال فعالیت مستمر واجرای حرکات در 18 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه چهارم: 11 سال فعالیت مستمر واجرای حرکات در 14 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه پنجم: 7 سال فعالیت مستمر واجرای حرکات در 10 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه ششم: 3 سال فعالیت مستمر واجرای حرکات در 6 نمایش ‌حرفه‌ای
درجه بندی طراحان حرکت:
گروه اول : 15 سال فعالیت مستمر وطراحی حرکت در 20 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه دوم: 12 سال فعالیت مستمر وطراحی حرکت در 15 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه سوم: 9 سال فعالیت مستمر وطراحی حرکت در 10 نمایش ‌حرفه‌ای
گروه چهارم: 5 سال فعالیت مستمر وطراحی حرکت در 7 نمایش ‌حرفه‌ای
تبصره 1: گروه‌های ممتازدر درجه بندی مجریان و طراحان طبق توافق بین اعضا و کارگردان می باشد.
تبصره 2: اگر طراحی ، با هر یک از درجات چهارگانه یک اجرای کامل را طراحی کرده باشد درجه‌ی او با حفظ درجه‌ی خود به علاوه‌ی درجه‌ی سه محاسبه می شود.
مقدار دستمزد هر درجه از مجریان و طراحان به قرار ذیل میباشد:
            گروه6               گروه 5             گروه 4          گروه 3         گروه 2          گروه 1
تومان 000/000/1    000/500/1     000/500/2      00/200/3      000/000/4      000/000/5  مجریان

            گروه4              گروه3              گروه2            گروه1
تومان 000/000/2       000/000/3       000/000/4      000/000/5    طراحان