سایت موقت


خبر › تسلیت به جامعه فرهیخته هنری کشور و بالخصوص استان مازندران

۲۱ دى ۱۳۹۶

خبرناگواردرگذشت هادی نامورازپیش کسوتان عرصه ی تئاتروازهنرمندان بزرگ خطه ی مازندران بسیارمارا متاثرکرد،اوکه به تازگی امیدوارانه حرکتی تازه را آغازکرده بودخیلی زوددچارسرنوشت محتوم آدمی ،مرگ ،شد وجان به جان آفرین تسلیم کرد،فقدان ش را به اهالی تئاتربه ویژه تئاترگرگان وخانواده ی گرامی ش تسلیت عرض می نماییم،روح ش شاد ویادش گرامی باد. خانه ی تئاتر.