سایت موقت


خبر › صندوق حمایت از هنرمندان خانه تئاتر راه اندازی شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۲

هنرمندانی که تمایل دارند می توانند عواید یک شب اجرای خود را به صندوق حمایت خانه تئاتر بپردازند.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، چنان‌چه هنرمندان تمایل دارند عواید یک شب از اجرای تئاتر خود یا درصدی ‌از فروش را به صندوق حمایت خانه‌ی تئاتر بپردازید، می توانند از این پس کمک‌های نقدی خود را به شماره‌‌حساب  0200933916005 بانک آینده شعبه‌ چهارراه ولی‌عصر کد 1179 واریز و رسید پرداخت خود را به روابط‌عمومی خانه‌ تئاتر ارائه فرمایند.

یادآور می شود این حساب به‌منظور یاری‌رساندن به اعضای خانه تئاتر در شرایط ویژه از قبیل بیماری‌های خاص و... افتتاح شده است و پس از بررسی در کمیته‌ رفاه و شورای مرکزی خانه‌ تئاتر به اعضای نیازمند پرداخت خواهد شد.

تاکید می شود این حساب ارتباطی به شماره حساب برای پرداخت حق عضویت ندارد.