در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۲۹:۰۰

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ایرج راد - رئیس هیات‌مدیره خانه‌تئاتر
نقطه نظر کاندیدا (16) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۳۷:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (16)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای ناصر آویژه کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (15) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۳۴:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (15)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مجید کریمی کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (14) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (14)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی خانم مریم کاظمی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (13) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۲۵:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (13)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مسعود رحیم پور کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (12) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۲۱:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (12)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای علیرضا درویش نژاد کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (11) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۱۶:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (11)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای مهدی قلعه کاندیدای بازرس بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (10) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۱۳:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (10)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای شکرخدا گودرزی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (9) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (9)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید. متن زیر از سوی آقای بهزاد فراهانی کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
نقطه نظر کاندیدا (8) شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۷:۰۰

نقطه نظر کاندیدا (8)

بر اساس آیین نامه انتخابات هیات مدیره مرکزی هر کاندیدا مخیر است نقطه نظرات خود را حداقل در 500 وحداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید.متن زیر دومین بیانیه از سوی آقای امیر عباس قلیچ لو کاندیدای هیات مدیره بر اساس آیین نامه فوق الذکر تنظیم و در اختیار اعضا قرار گرفته است.
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  »  »| 
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram